Nevrohirurgija

Navigacija i planiranje

Sa prekom od 55 godina provedene vodeće inovacije na tržištu, Medtronic Neurokirurgija je većinom pozicionirana da vam pomogne da postignete svoje dobre civilizacije. Naše sveobuhvatne i integrisane tehnologije postavljaju standardne standarde u integrisanim centrima za neurološku nauku. Od sofisticiranih rešenja za navigaciju i obradu slike do integrisanog planiranja ILI do tehničkih i kliničkih konsultanata Medtronic neurohirurgiju podržava celokupni neurološki tim i vaše raznolike potrebe i programe.

Kad pogledate u budućnost u narednih 5-10 godina, neurološka nauka kao servisna linija objedinit će nekoliko paralelnih i međusobno povezanih specijalnosti. Za administraciju bolnice i kliničke timove biće ključno da se trude za kohezivne multidisciplinarne programe kako bi se osigurala izvrsnost u brizi o pacijentima.

Medtronic i Vega Medical donose rešenje i tehnologiju kako bi pomogli vašoj brzini, podesivo postupanje, kao i za uklanjanje sve većeg sloja u svim odevanju.

Navigacija i planiranje

001

Hirurški navigacioni sistem StealthStation™ vam omogućava da precizno pratite lokaciju hirurških instrumenata tokom trajanja procedure. Namenjen je za pomoć u preciznom lociranju anatomskih struktura, kako u otvorenim tako i u perkutanim hirurškim procedurama. Indikacije za upotrebu uključuju sva stanja kod kojih primena stereotaktičke hirurgije može biti adekvatan izbor i kod kojih se odnos prema čvrstim anatomskim strukturama, kao što su lobanja, duge kosti ili kičmeni pršljenovi, može utvrditi u odnosu na model baziran na CT ili MR pregledu, fluoroskopskom prikazu ili digitalizovanim anatomskim orijentirima.

002

StealthStation™

Hirurški navigacioni sistem StealthStation™ S8 poseduje intuitivni interfejs, usavršen softver za registraciju pacijenata i naprednu vizualizaciju za navigaciju u toku neurohirurških procedura. Sistem nudi optičke i elektromagnetne mogućnosti praćenja i integraciju sa spoljnim uređajima, kao što su mikroskopi, ultrazvučni aparati i širok izbor instrumenata koje proizvodi Medtronic. Ispitajte mogućnosti, primenu i tehnologiju ovog moćnog hirurškog sistema.

Glavne karakteristike:

0021

Napredna vizualizacija

 • Kreirajte modele tumora, traktova bele mase, površine korteksa i krvnih sudova sa automatskim 3-D alatima za segmentiranje
 • Brzo vizualizujte strukture i anatomiju pomoću automatskog preklapanja 3-D modela
 • Planirajte vaš hirurški pristup uz pomoć virtualne kraniotomije i virtualnih endoskopskih alata
 • Vršite fuziju snimaka sa CT, MRI, CTA, MRA, fMRI, PET i SPECT dijagnostike
0022

Jednostavna registracija pacijenta

 • Automatsko otkrivanje metalnih markera
 • Registracija sa ili bez markera, uključujući automatsku registraciju pomoću O-armTM sistema za hirurški imidžing
 • Preciznija registracija pomoću tehnika „dodirni i lociraj“
 • Precizna merenja uz kvalitetnu registraciju
003

StealthStation™

Intuitivni sistem StealthStation™ S8 omogućava jasnu vizualizaciju i hiruršku navigaciju na svim segmentima kičme. Bez obzira da li vršite korekcije degenerativnih deformiteta na jednom nivou, intervencije sa lateralnim pristupom ili cervikalne procedure - sistem StealthStation™ S8 može da unapredi vaš rad. Kompletna rešenja za određene procedure se mogu lako integrisati sa širokom ponudom Medtronic-ovih navigacionih spinalnih instrumenata i implantata. Korišćenjem navigacionog sistema StealthStation™ S8 tokom hirurških intervencija na kičmi imaćete mogućnost da unapred postavite projekcije putanja, modifikujete transparentnost instrumenata radi optimalne vizualizacije i unapred izaberete implantate i alate za njihovo postavljanje po želji. Svaki instrument kojim se upravlja poseduje kontrolnu karticu na ekranu radi jednostavnog i brzog pristupa.

Od planiranja incizije pa sve do postavljanja implantata; od cervikalne do ilijačne regije; od perkutatne do otvorene operacije; StealthStation™ S8 Spine vam nudi rešenje i oprema vas preciznim instrumentima i praćenjem implantata.

051

StealthStation™

Rešenja za kranijalno planiranje StealthStation™ sistema vam omogućavaju da posmatrate snimke pacijenta, njima manipulišete i tako planirate procedure pre ulaska u operacionu salu.

 • Koristite isti interfejs i sistem rada kao navigacioni sistem StealthStation™ S8 i StealthViz™ aplikacije
 • Pregledajte i preklapajte skenove; planirajte putanje; i gradite modele za procedure uklanjanja tumora, ugradnje šanta ili biopsije
 • Razvijajte planove i posmatrajte koordinate rama za stereotaktične procedure sa ramom i postavljanje DBS sistema
 • Pripremite DTI traktografiju korišćenjem StealthViz™ aplikacije
0041

StealthViz™

StealthVizTM softver transformiše kompleksne podatke u korisne informacije za planiranje i navigacione procedure.

 • Uvezite DICOM snimke sa raznih dijagnostičkih modaliteta, uključujući MRA, CTA, fMRI, PET i MEG
 • Vizualizujte u 2-D i sa naprednim, brzim 3-D prikazima
 • Povežite snimke sa različitih modaliteta pomoću StealthMerge™ softvera
 • Segmentno prikažite kritične anatomske strukture pomoću manuelnih i poluautomatskih alata
 • Pripremite aktivacione mape fMRI za prikazivanje u StealthStation sistemu u vidu 3-D objekata
 • Istražite i planirajte pre ulaska u operacionu salu
 • Izvezite rezultate u PACS ili StealthStation™ sistem za korišćenje u neurohirurgiji

Slikom vođena hirurgija

006

O-armTM predstavlja intraoperativni 2D/3D radiografski imidžing sistem koji je dizajniran tako da zadovolji zahteve rada u hirurškoj sali. Može se koristiti u različitim procedurama uključujući spinalnu, kranijalnu i ortopedsku hirurgiju.

Predviđen je za 2D fluoroskopski i 3D imidžing kod odraslih i pedijatrijskih pacijenata težine od 27kg ili više i sa širinom abdomena većom od 16cm, a namenjen za situacije u kojima je hirurgu korisna 2D ili 3D informacija o anatomskim strukturama i objektima sa visokom atenuacijom x-zraka kao što su koštane strukture i metalni objekti. O-arm O2 imidžing sistem je kompatibilan sa određenim sistemima za hirurgiju vođenu slikom.

Napredna hirurška rešenja

Zajedno sa StealthStation™ navigacijom, O-arm sistem pruža poboljšanu 3D vidljivost i povratnu informaciju za hirurga. Osim toga on:

 • Pruža aktuelne podatke o pacijentu u operacionoj sali
 • Omogućava napredne hirurške pristupe kao što je MIS
 • Pruža dodatne informacije u komplikovanim procedurama, kao što su one kod krupnijih pacijenata ili kod pacijenata sa neuobičajenim anatomskim strukturama
 • Automatska registracija održava proces jednostavnim

Sistem O-arm takođe nudi opcije koje povećavaju efikasnost rada, kao što su:

 • U procedurama kod kojih su neophodni preoperativni aksijalni/koronalni/sagitalni preseci O-arm sistem se može koristiti da se dobije inicijalni set podataka
 • Eliminiše potrebu za slanjem pacijenata na odeljenje radiologije
007

O-arm sistem se lako povezuje sa StealthStation™ rešenjima radi unapređenja značajnog broja neurohirurških procedura pomažući kliničarima da ostvare veću pouzdanost u postizanju hirurških ciljeva, uključujući:

Intraoperativni imidžing kao pomoć pri postavljanju:

 • Elektroda za duboku moždanu stimulaciju a
 • Šant katetera
 • Perkutanih igala za neuralgiju trigeminusa
 • Igala za biopsiju
 • Kraniomaksilofacijalnih implantat

Intraoperativnu vizualizaciju bitnih koštanih orijentira u određenim procedurama kao što su:

 • Transsfenoidni pristup
 • Baza lobanje

Integrisane Nexframe procedure

 • Dizajniran za planiranje i navigaciju kod korišćenja Nexframe™ stereotaktičnog sistema
 • Integracija sa O-arm imidžingom omogućava opciju registracije pacijenta koja eliminiše potrebu za koštanim markerima
 • O-arm rešenje za registraciju je u preciznosti jednako PointMerge registraciji koja se zasniva na korišćenju koštanih markera
 • Povećana efikasnost rada u operacionoj sali zbog eliminisanja procesa postavljanja markera i dodatnih snimanja pre operacije

Pouzdani završetak procedure

 • Intraoperativno prikazivanje uređaja kao što su elektrode za DBS, mikroelektrode, dubinske elektrode i igle za biopsiju u realnom vremenu
 • O-arm 3D imidžing u kombinaciji sa fuzijom snimaka na StealthStation jedinici pruža potvrdu da je hirurški cilj adekvatno postignut
009

Vaš hirurški tim može da koristi intraoperativni imidžing radi optimizacije procedura. Poboljšana vizualizacija je bitna tokom kompleksnih i minimalno invazivnih procedura. O-arm™ sistem je pouzdan član tima kako pre, tako i tokom i nakon hirurške intervencije.

Robotika kičme

mazor
022

Mazor X™

Mazor X™ robotizovani sistem navođenja kombinuje napredni softver, robotsku tehnologiju i instrumente da bi vam pomogao u pružanju visoko kvalitetne nege i podržao vašu posvećenost postizanju hirurških procedura veće predvidivosti.

Mazor X robotizovani sistem navođenja je indikovan za precizno pozicioniranje hirurških instrumenata ili spinalnih implantata tokom operacija kičmenog stuba. Može se koristiti kod otvorenih, minimalno invazivnih ili perkutanih procedura. Mazor X sistem vam omogućava da uđete u operacionu salu sa kompletnim hirurškim planom punim detalja koji možete ispuniti uz korišćenje vođene putanje. Ovaj sistem prevazilazi nivo individualnog pedikla i pruža prednosti planiranja kompletne konstrukcije i njenog izvođenja. Sa potencijalom za poboljšanje brige o pacijentu i rezultata operacije ovaj sistem vam može pomoći da unapredite efikasnost vašeg procesa rada.

Treća generacija hirurškog robotizovanog sistema za navođenje Mazor X je izgrađena na godinama iskustva. U prvoj godini upotrebe je bila korišćena u više od 1000 procedura izvedenih u više od 50 bolnica u SAD.*

Optimizovane performanse 2D|3D imidžinga

2D imidžing za lokalizaciju, praćenje anatomskih podataka u realnom vremenu i verifikaciju.

3D imidžing – aksijalni, koronalni, sagitalni i kosi preseci vam daju širi uvid u anatomske karakteristike pacijenta.

Hirurški instrumenti sa napajanjem

01general

IPC je namenjen za sečenje, uklanjanje, bušenje i testerisanje mekih i čvrstih tkiva, kosti i biomaterijala. Intuitivni interfejs za korisnika pomaže u brzom sastavljanju i adekvatnom povezivanju kablovima.

04.1-tools-and-attachments-

Sistem Midas Rex® Legend predstavlja standardizovanu platformu koja uključuje pneumatske i električne Midas Rex motore i intuitivnu liniju Legend dodataka, glava i alata za skoro svaku namenu u hirurgiji. Ovaj jedinstveni, raznovrsni sistem smanjuje količinu opreme potrebne u operacionoj sali.

Širok izbor standardnih i specijalizovanih Legend dodataka – sa malim i velikim borerima, pod uglom, teleskopskih i sa postoljem:

 • Poseduju sistem od 3 koraka „spoji, klikni, okreni“ za brzo postavljanje i odvajanje
 • Ergonomski oblikovani i obrađeni za dobar hvat i kontrolu
 • Velike, lako čitljive oznake koje označavaju dodatke i alate koji se uklapaju
 • Jasno kodiranje bojama razlikuje dodatke i alate koji se uklapaju

Neuromonitoring

neuromonitoring-general

Intraoperativni NIM nervni monitori omogućavaju hirurzima da identifikuju, potvrde i prate funkciju motornog nerva tokom različitih hirurških procedura u cilju smanjenja potencijalnog rizika od oštećenja nerva.

Čak i sa detaljnim poznavanjem anatomije i dobrim hirurškim veštinama ponekad je teško identifikovati motorni nerv usled bolesti, ranijih operacija ili normalnih anatomskih varijacija. Pacijent može pretrpeti privremeno ili trajno oštećenje nerva ukoliko se nerv iritira ili povredi. Na primer, tokom operacije baze lobanje facijalni nerv je obično izložen i pod rizikom od oštećenja. Obzirom da ovaj nerv kontroliše pokrete i izraze lica njegovo oštećenje može imati dramatične fizičke i emocionalne posledice.

Kombinacijom sofisticirane hardverske elektronike i intuitivnog softvera naši NIM sistemi za monitoring nerava pomažu hirurzima da izvode kritične procedure uz očuvanje funkcije nerva i poboljšanje bezbednosti za pacijenta.

micromed_nim-eclipse-e4-iom

NIM-ECLIPSE™

NIM-ECLIPSE™ omogućava monitoring elektroencefalograma (EEG) sa čak 32 simultana kanala, evociranih potencijala (EP) i elektromiografije (EMG). Spinalni sistem NIM-ECLIPSE™ takođe pruža automatski monitoring zavrtanja za pedikle sa direktnom stimulacijom nerva i zavrtnja. Tokom spinalne hirurgije NIM-Eclipse može da omogući lekaru da prati kritične nervne puteve čime pomaže u prevenciji postoperativnih neuroloških deficita.

Duboka stimulacija mozga

general-dbs

Duboka stimulacija mozga (DBS) je neurohirurška procedura koja uključuje implantaciju medicinskog uređaja koji se naziva neurostimulator (nekada ga nazivaju i „pejsmejker mozga“), koji šalje električne impulse, kroz implantirane elektrode, do određenih meta u mozgu (moždana jezgra) radi terapije poremećaja pokreta koji uključuju Parkinsonovu bolest, esencijalni tremor i distoniju.

dbs-activa-pc-product-hero

Activa™ PC

Neurostimulator ActivaTM PC predstavlja dvokanalni uređaj koji je u mogućnosti da pruži bilateralnu stimulaciju iz jednog uređaja. Activa PC sadrži bateriju koja se ne puni i mikroelektronske komponente čime isporučuje kontrolisane električne impulse u precizno ciljane zone mozga.

dbs-activa-rc-product-hero

Activa™ RC

Neurostimulator ActivaTM RC predstavlja prvi punjivi uređaj za duboku stimulaciju mozga i ima vek trajanja od 15 godina. To je najtanji uređaj koji Medtronic sada nudi. Dvokanalni uređaj je u mogućnosti da pruži bilateralnu stimulaciju.

image

Activa™ SC

Neurostimulator Activa™ SC predstavlja jednokanalni uređaj sa baterijom koja ne zahteva održavanje na dnevnom nivou što pruža predvidljiv rok trajanja. Za bilateralnu stimulaciju su neophodna dva Activa SC uređaja. Activa SC sadrži bateriju koja se ne puni i mikroelektronske komponente koje isporučuju kontrolisane električne impulse u precizno ciljanu zonu mozga. Uređaj se obično ugrađuje subkutano, blizu klavikule, povezan sa nastavkom i elektrodom implantiranom u mozak.

Šantovi

hydrocephalus_shunt_adult

Medtronic nudi minimalno invazivna rešenja za procedure postavljanja šanta kod hidrocefalusa, od ventila sa podesivim pritiskom i katetera impregniranih antibiotikom do neuronavigacionih sistema za usmeravanje procesa postavljanja šanta.

Postavljanje šanta predstavlja najčešće korišćenu proceduru za svaku osobu sa hidrocefalusom (prekomernim nagomilavanjem tečnosti u moždanim komorama). Procedura podrazumeva implantaciju dva katetera i sistema ventila za kontrolu protoka radi drenaže preterane količine cerebrospinalne tečnosti iz komora mozga (ili subarahnoidnog prostora lumbalnog dela kičme) u drugi deo tela gde se može resorbovati.

medtronic-strata-shunt_1200xx2400-1350-0-126

Strata® ventil sa podesivim pritiskom

Strata® ventil sa podesivim pritiskom pruža inovativnu tehnologiju u lečenju hidrocefalusa. Strata® ventil sa podesivim pritiskom koji proizvodi PS Medical® se koristi za lečenje hidrocefalusa kod dece i odraslih, a namena mu je da odvodi suvišnu cerebrospinalnu tečnost (likvor) iz komora mozga u drugi deo tela gde se može resorbovati. Njegova osnovna karakteristika je mogućnost podešavanja pritiska / nivoa protoka na ventilu čime se isključuje potreba za revizionim operacijama.

Delta® ventil

Delta® ventili smanjuju mogućnost preterane drenaže cerebrospinalne tečnosti na minimum. Oni su deo šant sistema koji se koristi za lečenje simptoma hidrocefalusa. Šant odvodi suvišnu cerebrospinalnu tečnost iz mozga u drugi deo mozga, omogućavajući tako uvećanim komorama mozga da se vrate na normalnu veličinu.

CSF-Flow Control

Ventili za kontrolu protoka likvora su ventili sa fiksnim pritiskom. Oni su deo šant sistema koji se koristi za lečenje simptoma hidrocefalusa. Šant odvodi suvišnu cerebrospinalnu tečnost iz mozga u drugi deo mozga, omogućavajući tako uvećanim komorama mozga da se vrate na normalnu veličinu.

0404

Lumboperitonealni (LP) šant odvodi cerebrospinalnu tečnost iz kičmenog prostora donjeg dela leđa u abdomen. Može se koristiti u tretmanu neopstruktivnog hidrocefalusa, normotenzivnog hidrocefalusa, povišenog intrakranijalnog pritiska i idiopatske intrakranijalne hipertenzije (pseudotumor mozga).

Proizvodi za popravku kranijalnih defekata

image-1

Durepair™

DurepairTM je nesintetička zamena za duru kojom se popravlja dura mater tokom neurohirurških procedura. Ona koristi patentiranu tehnologiju za proizvodnju snažnog ali ipak fleksibilnog kolagenog matriksa koji se može primeniti kao navlaka ili prišiveni graft.

Medicalexpo

INVISx™ Cranial Fixation System

INVISx™ sistem za kranijalnu fiksaciju je jedinstven, dvostrani uređaj za kranijalnu fiksaciju sa stezaljkom koji se koristi za zamenu kranijalnog flapa nakon kraniotomije.

Sastoji se od dve bravice načinjene od polimera (plastičnog materijala) koje su dizajnirane tako da se uklapaju unutar defekta nastalog osteotomijom (kerf). Ove se bravice zatim jednostavno fiksiraju pomoću dva ergonomska i višekratna alata. Svaka INVISx bravica je predviđena za trajnu ugradnju. Bravica se sastoji od gornje kapice spojene sa stem zupcem, što ovom proizvodu pruža snažnu fiksaciju. Oblik deteline poboljšava mogućnost adaptacije u odnosu na anatomske strukture.

TiMesh sistem kranijalnih pločica

TiMesh® sistem predstavlja liniju pločica, zavrtanja i mrežica koje se koriste kod rekonstruktivnih neurohirurških procedura, kao što je fiksacija kranijalnog flapa. TiMesh sistem je takođe indikovan za upotrebu kod ojačanja slabog koštanog tkiva u ortopedskoj hirurgiji.

Proizvođači

Dostupnost proizvoda i usluga može da se razlikuje u različitim zemljama. Molimo Vas da nas kontaktirate za više detalja.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt